Vannpriser 2023


02.06.2023, Christine

Vannpriser fra 1.1.2023

1. Kunder uten vannmåler

Bolig: Fast avgift kr 2 730,- + forbruk 240 m3 a kr 25,00,- /m3 

Hytter uten måler: Fast avgift kr 1 834,- + forbruk 33 m3 a kr 25,00,- / m3 

NB! Denne priskategori er vedtatt avviklet i takt med installasjon av vannmålere. Nye avtaler vil derfor ikke bli inngått i denne priskategori.

2. Forbruk med måler:

Fast avgift kr 2 730,- + forbruk kr 25,00,- /m3

Hytter: Fast avgift kr 1 834,- + forbruk kr 25,00,- /m3 

3. Årlig leie for vannmåler installert av Hobøl Vannverk SA er kr 350,- /år    
     
4. Tilknytningsavgift for nye kunder er kr 16 689,-  

5. Andelsinnskudd (bolig, minimum 3 andeler) kr 2.500,- pr andel.

6. Vannforbruk under byggeperiode av normal varighet, faktureres ikke.

7. Etter avstenging påløper det kr 625,- i gebyr ved gjenåpning.

8. Ved manglende måleravlesning faktureres det for et minsteforbruk på minimum 240 m3 pr år.

Alle priser er inkl. mva.
Produksjon og vannkvalitet


09.04.2021, Christine

Vannkvaliteten ut fra behandlingsanlegget tilfredsstiller gjeldende krav i Drikkevannsforskriften.

Vannet som leveres til abonnentene er godt innenfor gjeldende krav både med hensyn til fysiske, kjemiske og bakteriologiske parametere.

Hobøl Vannverk har en blanding av overflatevann og grunnvann. Det gjør vannet middels hardt, ca. 6 dH.

Hardhet i vann skyldes konsentrasjonen av kalsium og magnesium. Drikkevannsforskriften stiller ikke krav til maksimalt innhold av disse grunnstoffene da det ikke er helsemessige ulemper knyttet til hardt vann. Hvis man leser på

Norsk Vann sine sider sier de i tillegg:

«Tvert imot tyder undersøkelser fra flere land på at befolkningen er mindre utsatt for hjerte-/karsykdommer i områder med hardt vann enn i områder med bløtt vann. Kalsium i drikkevannet gir også mindre problemer med korrosjon i vannledningsnettet, og det er derfor ønskelig at kalsiumkonsentrasjonen ikke er for lav.»


Drikkevannets hygieniske standard

Hobøl Vannverk SA har investert betydelige beløp i et moderne UV-anlegg og filtre for vannforsyningen fra Lyseren. Vannet fra grunnvannsbrønnene ved Mjær går gjennom filtrering før det passerer sand- og antrasittfilter som fjerner jern (Fe) og mangan (Mn). Som del av de lovpålagte nødprosedyrer har vannverket også kloranlegg som kan tas i bruk om de andre hygieniske sperrer skulle svikte samtidig. 

Vanntrykk

Hobøl Vannverk skal tilstrebe et driftstrykk på hovedledningsnettet på minimum 2 bar. 

Vannlekkasjer

Fra tid til annen forekommer det vannlekkasjer. Dette skyldes alt fra korrosjon til setninger i grunnen, eller at noen uforvarende graver over en ledning. Det er til stor hjelp for oss i Vannverket om man melder fra dersom man ser fuktighet eller pipling av vann på steder hvor dette normalt ikke skulle forekomme. Vannverket har utarbeidet planer sammen med kommunen for sanering av de eldste delene av ledningsnettet, men dette vil nødvendigvis ta noe tid. I tillegg er mange av de private anboringsklammere ofte gjengrodde av korrosjon. Skifting av anboringsklammere er den enkelte huseiers ansvar.

Spyling av ledningsnettet

Det er nødvendig å spyle ledningsnettet (pumpe mye vann med stort trykk gjennom ledningsnettet) for å fjerne slam og partikler som har lagret seg der gjennom året. Det blir også foretatt spyling i deler av ledningsnettet i forbindelse med reparasjonsarbeider. Det vil da kunne forekomme brunt vann mens spylingen pågår. Er brunfargen kraftig kan det lønne seg å ikke tappe varmtvann for å unngå grums i varmtvannsberederen. Hos noen kan brunfarget vann forekomme utenom spylingsperiodene. Dette kan ha forskjellige årsaker. Det mest vanlige er trykkstøt i ledningssystemet som får et belegg (gamle avleiringer) på innsiden av rørene til å løsne. Dette skjer gjerne ved store variasjoner i vannforbruket (spyling av ledningsnettet, hagevanning, brannslukking, trykkstøt inne i hus pga oppvaskmaskiner mv.). Spesielt har dette lett for å forekomme der vannforbruket er lavt og gjennomstrømingen i ledningsnettet er liten. Etter at vi tok i bruk de nye anleggene på Mjær og Lyseren blir mesteparten av slike partikler filtrert ut i renseprosessene slik at det ikke lenger er samme behov for spyling som før. Spyling vil likevel bli foretatt etter varsling i lokalpressen, på facebook og på denne hjemmesiden.

Vannmålere /avlesninger

Hobøl Vannverk SA bekoster normalt installasjon av vannmåler hos den enkelte bruker. Denne installasjonen betaler man så en årlig målerleie for, se nedenfor. Vi holder for tiden på med et prosjekt for å montere fjernavlesningsmålere hos abonnentene. 


Hobøl Vannverk SA og Indre Østfold kommune har samkjørt sine avlesningsrutiner for vann og kloakk slik at det bare blir én felles avlesning per år for de brukere som er tilknyttet det offentlige kloakksystem og som får vann fra Vannverket. De som ikke er tilknyttet det offentlige kloakksystem vil få eget avlesningsskjema som før fra Vannverket. 

Hvem skal jeg henvende meg til ved problemer?

På dagtid kan 69 92 22 14 benyttes. (Nattestid setter vi imidlertid pris på ikke å bli tilkalt for problemer som like gjerne kan løses neste dag!) Er det imidlertid behov for å få fatt i oss på kveldstid og i helger kan telefon 90 58 20 84 benyttes.


Informasjon


07.09.2023, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 69922214 eller dan@hobolvannverk.no

 


08.03.2022, Christine


Dersom det skulle skje en alvorlig atomulykke som følge av situasjonen i Ukraina, er det viktig å vite hvilke konsekvenser og beredskapsplaner som gjelder for drikkevannet vårt.

I WHOs rapport om radioaktivitet i drikkevann vurderes det som svært lite sannsynlig at radioaktive stoffer i drikkevann vil utgjøre en langsiktig helserisiko etter en atomhendelse på grunn av fortynningseffekten.

Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 viste undersøkelsene at drikkevann fra overflatekilder ble lite påvirket av det radioaktive nedfallet. Alle grunnvannsprøver viste svært lave verdier. Det var behov for tiltak i enkelte matvarer fra landbruk, men ikke fra drikkevann.

Mattilsynet har ansvar for trygg mat gjennom hele næringskjeden og forvalter grenseverdiene for radioaktivitet i mat og drikkevann. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er kompetanseorganet for radioaktivitet og stråling og har overordnet ansvar for den norske atomberedskapen.

Både DSA ogsivilforsvarets målepatruljeteneste har ulike verktøy og ressurser for å overvåke miljøet, slik at det kan gis et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge.

DSA opplyser om at det i en krise vil være begrenset analysekapasitet og myndighetene vil måtte prioritere. Det er ikke lagt opp til at vannverkene skal sende prøver til analyse på eget initiativ i den akutte fasen av en atomhendelse. Vannverkene vil bli kontaktet dersom de skal måle vannet i denne perioden, med instrukser for hvordan dette skal gjøres.

Mattilsynet anbefaler også å merke seg hvilke deler av vannforsyningssystemet som foreløpig ikke er påvirket av hendelsen. Det kan for eksempel være trygt drikkevann i distribusjonssystemet, inkludert drikkevannsbasseng.

Hobøl Vannverk har i tillegg grunnvannsbrønner som generelt har vist seg å være godt beskyttet mot luftforurensning fra en akutt hendelse.

Vannverk som benytter overflatevann eller store grunnvannskilder vil normalt ikke behøve å måle nivået av radon fordi verdiene forventes å være svært lave.

  

Les mer i artikkel om Beredskapsplaner for drikkevann ved en atomhendelse fra Norsk Vann.