Bygge bolig i Hobøl


07.07.2022, Rakel

Hobøl Vannverk SA drifter og leverer vannet til alle andelseiere i Indre Østfold kommune som bor på Tomter eller Ringvoll. Knapstad får vann fra Indre Østfold kommune.

Skal du bygge bolig må dere iberegne en tilknytningsavgift på 16 689,-  og tre andelsinnskudd per enhet på 2500,- samt 350,-/året i leie av vannmåler. Prisene er inkl. mva.

Hobøl Vannverk SA sender ut tilknytningsfaktura når vi får beskjed fra kommunen om bygging og da er utbygger ansvarlig for å kontakte Hobøl Vannverk SA (post@hobolvannverk.no) og informere når rørlegger skal montere vannmåler. Da leverer HVV en vannmåler til utbygger som skal monteres.Selge bolig i Hobøl


07.07.2022, Rakel

Ved salg og eierskifte er det forventet at eiendomsmegler kontakter Hobøl Vannverk SA (post@hobolvannverk.no) og opplyser om følgende:

  • Navn på selger/ navn på kjøper
  • Målerstand ved overtagelse
  • Dato for overtagelse

Dette for at HVV skal kunne beregne vannforbruket til selger som skal gjøres opp med kjøper.


Informasjon


07.09.2023, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 69922214 eller dan@hobolvannverk.no

 


08.03.2022, Christine


Dersom det skulle skje en alvorlig atomulykke som følge av situasjonen i Ukraina, er det viktig å vite hvilke konsekvenser og beredskapsplaner som gjelder for drikkevannet vårt.

I WHOs rapport om radioaktivitet i drikkevann vurderes det som svært lite sannsynlig at radioaktive stoffer i drikkevann vil utgjøre en langsiktig helserisiko etter en atomhendelse på grunn av fortynningseffekten.

Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 viste undersøkelsene at drikkevann fra overflatekilder ble lite påvirket av det radioaktive nedfallet. Alle grunnvannsprøver viste svært lave verdier. Det var behov for tiltak i enkelte matvarer fra landbruk, men ikke fra drikkevann.

Mattilsynet har ansvar for trygg mat gjennom hele næringskjeden og forvalter grenseverdiene for radioaktivitet i mat og drikkevann. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er kompetanseorganet for radioaktivitet og stråling og har overordnet ansvar for den norske atomberedskapen.

Både DSA ogsivilforsvarets målepatruljeteneste har ulike verktøy og ressurser for å overvåke miljøet, slik at det kan gis et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge.

DSA opplyser om at det i en krise vil være begrenset analysekapasitet og myndighetene vil måtte prioritere. Det er ikke lagt opp til at vannverkene skal sende prøver til analyse på eget initiativ i den akutte fasen av en atomhendelse. Vannverkene vil bli kontaktet dersom de skal måle vannet i denne perioden, med instrukser for hvordan dette skal gjøres.

Mattilsynet anbefaler også å merke seg hvilke deler av vannforsyningssystemet som foreløpig ikke er påvirket av hendelsen. Det kan for eksempel være trygt drikkevann i distribusjonssystemet, inkludert drikkevannsbasseng.

Hobøl Vannverk har i tillegg grunnvannsbrønner som generelt har vist seg å være godt beskyttet mot luftforurensning fra en akutt hendelse.

Vannverk som benytter overflatevann eller store grunnvannskilder vil normalt ikke behøve å måle nivået av radon fordi verdiene forventes å være svært lave.

  

Les mer i artikkel om Beredskapsplaner for drikkevann ved en atomhendelse fra Norsk Vann.