Om oss


13.03.2024, Dan

Hobøl Vannverk SA ligger i Indre Østfold kommune og forsyner innbyggerne i tettstedene Tomter, Elvestad, Ringvoll med mellomliggende områder med vann. Tettstedet Knapstad forsynes med drikkevann fra Indre Østfold kommune (Lyseren). 


Hobøl Vannverk SA ble etablert i 1969 og overtok da det privateide Tomter Vannverk. Vannverket har i 2023 1500 andelseiere og forsyner dermed ca. 3500 av kommunens innbyggere med drikkevann.

Hobøl Vannverk har en omsetning på ca. 7,5 mill kr/år og har i de siste 10 år investert ca. 15 mill kr i nye produksjonsanlegg og installasjon av vannmålere hos brukerne. 


Hobøl Vannverk SA har intet annet formål enn å skaffe brukerne drikkevann av godkjent kvalitet og er følgelig i prinsippet et 0–foretak hvor inntekter skal balansere mot utgifter.

Andelene i Hobøl Vannverk SA følger eiendommen, er ikke omsettelige og det betales ikke utbytte (ref; vedtektene).

 

Kontaktpersoner Hobøl Vannverk SA

 

Dan Hust
Daglig leder/Vakt   90 68 77 13   dan@hobolvannverk.no
Erik Nordli Driftsoperatør/Vakt  47 39 47 39   drift@hobolvannverk.no 
Tore Randem Prosjektleder/Vakt 92 09 52 42  tore@hobolvannverk.no

 

Spørsmål vedrørende vannforsyningen på Knapstad rettes til Indre Østfold kommune. 


Informasjon


07.09.2023, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 69922214 eller dan@hobolvannverk.no

 


08.03.2022, Christine


Dersom det skulle skje en alvorlig atomulykke som følge av situasjonen i Ukraina, er det viktig å vite hvilke konsekvenser og beredskapsplaner som gjelder for drikkevannet vårt.

I WHOs rapport om radioaktivitet i drikkevann vurderes det som svært lite sannsynlig at radioaktive stoffer i drikkevann vil utgjøre en langsiktig helserisiko etter en atomhendelse på grunn av fortynningseffekten.

Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 viste undersøkelsene at drikkevann fra overflatekilder ble lite påvirket av det radioaktive nedfallet. Alle grunnvannsprøver viste svært lave verdier. Det var behov for tiltak i enkelte matvarer fra landbruk, men ikke fra drikkevann.

Mattilsynet har ansvar for trygg mat gjennom hele næringskjeden og forvalter grenseverdiene for radioaktivitet i mat og drikkevann. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er kompetanseorganet for radioaktivitet og stråling og har overordnet ansvar for den norske atomberedskapen.

Både DSA ogsivilforsvarets målepatruljeteneste har ulike verktøy og ressurser for å overvåke miljøet, slik at det kan gis et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge.

DSA opplyser om at det i en krise vil være begrenset analysekapasitet og myndighetene vil måtte prioritere. Det er ikke lagt opp til at vannverkene skal sende prøver til analyse på eget initiativ i den akutte fasen av en atomhendelse. Vannverkene vil bli kontaktet dersom de skal måle vannet i denne perioden, med instrukser for hvordan dette skal gjøres.

Mattilsynet anbefaler også å merke seg hvilke deler av vannforsyningssystemet som foreløpig ikke er påvirket av hendelsen. Det kan for eksempel være trygt drikkevann i distribusjonssystemet, inkludert drikkevannsbasseng.

Hobøl Vannverk har i tillegg grunnvannsbrønner som generelt har vist seg å være godt beskyttet mot luftforurensning fra en akutt hendelse.

Vannverk som benytter overflatevann eller store grunnvannskilder vil normalt ikke behøve å måle nivået av radon fordi verdiene forventes å være svært lave.

  

Les mer i artikkel om Beredskapsplaner for drikkevann ved en atomhendelse fra Norsk Vann.